1.    Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou  JELLA, spol. s r.o.. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.    Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

 

Účel

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Právny základ

–        Zmluva

–        Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

–        Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

–        Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

–        Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 82/2004 Z.z.

–        Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

–        Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail

 

Účel

reklamácie

Právny základ

–        § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

meno a priezvisko, adresa

 

Účel

vymáhanie pohľadávok

Právny základ

–        zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

–        zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

–        zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

–        zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, rodné číslo, adresa

 

Účel

exekúcie

Právny základ

–        zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zoznam osobných údajov

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

 

Účel

marketing

Právny základ

–         článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail

 

Účel

evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

–         Súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

 

3.    Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch a pracovných staniciach umiestnených v Slovenskej republike. Spracúvané osobné údaje sa môžu poskytovať tretím stranám t.j. prepravným spoločnostiam.

 

4.    Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 

5.    Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • e-mailom na adrese: info@rocksport.sk
 • poštou na adresu: JELLA, spol. s r.o., Námestie republiky 8, 940 65 Nové Zámky

 

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od JELLA, spol. s r.o..  potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov
 • kategórii spracúvaných osobných údajov
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
 • práve podať návrh na začatie konania
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

 

Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

 • podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom
 • poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

 

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú osobu, ktorej adresa je jellaspol@mail.t-com.sk alebo písomne na adresu: JELLA, spol. s r.o., Námestie republiky 8, 940 65 Nové Zámky. Naša poverená osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

 

Ak aj naďalej budete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola  vyriešená alebo že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.